Tao rózsaolaj1. GRÜSS AN AACHAEN / ÁCHENI ÜDVÖZLET

lazacpirossal árnyalt rózsaszín szirmú rózsa

„Jelen pillanatban rettenetesen, szörnyen meg vagyok félemlítve. Számukra tökéletesen mindegy, hogy nekem mire lenne szükségem, hogy mire vágyok, hogy mit gondolok, vagy mit mondok. Én magam vagyok lényegtelen, őnekik, az egész világnak, sőt saját magamnak is. Semmi haszna továbbra is azzal próbálkozni, hogy mindez titokban maradjon. Létezésemnek nincs semmi értéke. Létem a világhoz semmit hozzá nem tud adni. Soha nem leszek képes megint egységesnek érezni magamat, még saját magammal sem. Noha továbbra is igyekszem bátran elviselni (vagy legalábbis bátornak tettetem magam), szívem mélyén tisztában vagyok a való igazzal: életemnek nincsen értelme. Bármennyire próbálom is akkor sem létezik semmi, ami képes lenne eljuttatni engem az oly nagyon óhajtott egységességhez, és minden viszonyom, eleve kudarcra van kárhoztatva.”

„Van elegendő bátorságom, hogy megkockáztassam a sikerességet és egységessé egyesültem egyaránt saját magammal, önmagamon belül is, valamint azokkal is, akiket szeretetem odaajándékozására kiválasztottam magamnak.”

A szív ametisztje és a bölcsesség gyöngye

1. A bölcsesség ametisztje.

„Elég bátor vagyok ahhoz, hogy megkockáztassam a sikert, egy vagyok önmagammal és azokkal, akiket kiválasztok, hogy szeretetemet nekik adjam.”

2. PEACE / BÉKERÓZSA

rózsaszínnel szegélyezett sárgarózsa

„Ugyan hogyan lehetne nagyra értékelni a fájdalmat és a kegyetlenséget? Miként bírna bárki sokra tartani olyan iszonyú viszonyokat, amik csak kétségbeesést képesek szülni? Mindenemet odaadtam, de nem kaptam vissza mást, mint hideg, sivár közönyt. Ez tudja okozni a legnagyobb fájdalmat egy olyan valakinek, aki kétségbeesetten vágyódik a ráhangoltságra. De most már rájöttem, hogy ezt az összehangolódást sohasem leszek képes elérni. Ennek megvalósítása egyszerűen nem áll hatalmamban és soha nem is fog. A halálon kívül egyetlen más választásom már csak az, hogy magam is ugyanolyan érzéketlenné válok, mint a többiek. Ha hagynám, hogy megint föltámadjon bennem bármiféle érzés is, akkor az - tudom - csak arra lenne jó, hogy újabb fájdalmakat okozhasson nekem, ami talán még annál is szörnyűbb lenne, mint ami most bánt.”

„El tudom fogadni ebben a gyönyörű világban az élet szépségét, és rá is tudok hangolódni, képes vagyok összhangba kerülni vele. Megengedem magamnak, hogy belém ívódjon ez a szépség, és azzá váljon minden viszonyomban. Úgy adom, ahogy kapom, az ajándék legteljesebb elfogadásával.”

A bölcsesség gyöngye

2. A szépség bölcsessége

„Ráhangolódom az élet szépségére ebben a gyönyörű világban és elfogadom azt. Megengedem magamnak, hogy befogadjam ezt a szépséget és magam is azzá váljak minden kapcsolatomban. Adok is amint kapok valamit, az ajándékot teljes egészében elfogadom.”

3. ECLIPSE / NAPFOGYATKOZÁS

aranyszín rózsa

„Soha el nem fogadod, amit én mondok. Semmit nem tudok tenni anélkül, hogy aztán számon ne kérnék rajtam! Olyan ez az érzés, mintha a vádlottak padjára hurcolnának, valahányszor csak kinyitom a számat! Addig vallatsz, és addig bírálsz, amíg eljutok arra a pontra, ahonnan már nincs visszaút! Nincs jogod olyanná változtatni, aki önmagában is kételkedni kénytelen, noha éppenséggel pontosan ez az, ami t megtettél velem. Most már lelkem legmélyén is kétkedek magamban! Isten a tudója, hogy mindent elkövettem optimizmusom fenntartására, hogy derülátó maradhassak, de ez már a vég. Nem maradt remény. Semmi sem! A kezdet kezdetétől antagonisztikus ellentét állt közöttünk, mindig is ellenséges érzületű voltál velem szemben, s mostanra már sikerült is ellenfélre lelned bennem, de nemcsak neked, hanem mindenkinek, aki kétségbe próbálja vonni saját fennhatóságomat önmagam fölött!”

„Többi embertársammal és közös égitestünkkel való viszonyomban egyaránt optimista vagyok, úgyannyira derülátó, mint amennyire realista, olyan, aki egyben számba veszi az adott körülményeket is. Vágyom a változásra, a belső fejlődésre, s tudom a valóságot, mert én magam vagyok saját életem elöljárója.”

Tűzopál a pozitív változások vágyának akarásához.

3. A tűz opálja.

„Optimista vagyok és egyben realista, az emberekhez és ehhez a bolygóhoz fűződő viszonyomban. Hajlandó vagyok fejlődni, változni és megismerni az igazságot, mert uralom az életemet.”

4. ORANGE RUFFLES / NARANCSFODORRÓZSA

Sáfránysárgába hajlóan árnyalt ragyogó narancsszín rózsa

„Megaláztalak-e valaha is, függetlenül attól, hogy te mennyi fájdalmat okoztál nekem? Oh nem, soha, noha jóllehet, nekem kellett felelősséget vállalni mindenért, ami félresikerült, akár az én hibámból történt, akár nem. Az öngyilkosság volt az egyetlen büntetés, amit megtagadtam magamtól, mert akkor nem maradhatnék a közeledbe, hogy legyen, akire támaszkodni tudsz. Fölfogni sem lennél képes, mi mindent áldoztam azért, hogy megbízhatónak bizonyuljak. A te érdekedben még téged is rávettelek a szenvedésre, ahogy bárki mással is megtenném, ha erős érzelmeket táplálnék iránta. De mikor szakad már vége ennek? Nem látnám, hogy bárki képes lenne úgy szenvedni, ahogyan én. A rám nehezedő teher túl nehéz már ahhoz, semhogy el lehetne viselni. Nem bírom tovább.”

„Önmagamat és saját legmagasabb értelemben vett legjobb érdekemet illetően énbennem él a bizalom. A felelősséget megszégyenítés és hibáztatás nélkül osztom meg mással.”

Az egyenlőség Lápisz köve, benne a VÁLASZTÁS aranyának csillámló tükröződésével.

4. A választás aranya.

„Megbízható vagyok, a magam kedvéért és a legfőbb jóért, ami engem érhet. Megosztom a felelősséget, szégyen és hibáztatás nélkül.”

5. AMBASSADOR / HÍRNÖK

lágyan narancsos vörös rózsa

„Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a többieket a helyes döntések meghozatalára és a megfelelő tettek elvégzésére rávegyem. Ez ügyben folyton bátorítom magamat, hogy elnyomjam a bennem fortyogó dühöt, amikor mások nem azt teszik, amit nekik kellene, vagy - ami még rosszabb - nem is akarják megcselekedni a helyénvaló dolgokat. Hogy lehet bárki is ennyire önközpontú, ennyire nemtörődöm, ennyire akaratos? Miként fordulhat elő, hogy ilyen mértékben vak valaki a valóságra, annyira vak mindarra, ami engem kemény próbára tesz? Ezt egyszerűen már nem sokáig leszek képes tovább tűrni, olyan ez az érzés, mintha elevenen főznének saját, forrón fortyogó levemben. Mi más szándékuk lehetne, minthogy meggyűlöltessék magukat velem, és ezzel kivessenek engem saját életükből?”

„Magamat és másokat bátorítva meg akarom valósítani mindazt, amit valóban megtörténtté szeretnék tenni ezen az égitesten és életem viszonyaiban.”

Tűzopál a pozitív változások vágyának akarásához.

5. Hajlandóság az alkotásra.

„Azáltal, hogy magamat és másokat bátorítok, hajlandó vagyok megvalósítani mindazt, amit igazán akarok, hogy megtörténjen ezen a bolygón, és az életem viszonyaiban.”

6. NYMPHENBURG / NIMFAVÁR

lazacpiros alapszínű rózsa sárgával, rózsa- és narancsszínnel árnyalva

„Sziszifusz érezhetett úgy, ahogy én, mikor örökre arra volt kárhoztatva, hogy egy hatalmas követ fölgörgessen a hegytetőre, s csak azért, hogy aztán végignézze, miként gurul az vissza a völgybe. Egyszerűen reménytelen ez az érzés, a befejezetlenség iszonyúan nyomasztó, rettenetes tudata. És olyan régóta tart már, oly tökéletesen végtelen, hogy az egy egész örökkévalónak tűnik. Magától értetődő, ha rám tör a búskomorság, hát persze, hogy melankolikus vagyok. A lelkem legmélyéről feltörő szomorúság felhőzi be éltem, s háborgat egyre. Rövidre szabott boldog perciemben is visszatérő, hatalmas fekete dagályhullámként rám-rám tör a bánat, hogy beborítson és maga alá temessen. Mi lesz, ha ez örökké fog tartani? Mit csinálok akkor én? Nem bírom már tovább!”

„Teljes és hiánytalan vagyok önmagamon belül, kiteljesedett a viszonyaim vonatkozásában, és ebben a befejezettségben meglelem az EGYSÉGESSÉGET az engem körülvevő teljes világegyetemmel.”

Adulár, az egységességben levés Holdköve.

6. Az egység holdköve.

„Tökéletesen egy vagyok magammal, tökéletes a kapcsolataimon belül, és ebben a teljességben megtalálom az egységet egész saját univerzumomban.”

7. WHITE LIGHTNIN’ / FEHÉR VILLÁM

Tiszta fehér rózsa, némi halvány pírral

„Vajon hány visszautasítást kell még elszenvednem ahhoz, hogy végül föladjam az egészet? Hányat leszek még képes elviselni, mielőtt a folytonos elutasításoktól megszakadna a szívem? Úgy bánsz velem, mintha én is „akárki lennék”, csak „egy a sok közül”, és ez mélységesen bánt, nagyon zokon veszem. Vannak, akik méltányolnak és nagyra értékelnek, akadnak, akik szerint én valami egészen egyedi lény vagyok. Szereteted kiérdemléséért nem tettem-e meg mindent, amit meg lehetett tenni? Mi olyan rossz bennem, hogy képtelen vagyok a kedvedben járni? A lelkemet is eladnám érted, ha tehetném! Mit kéne csinálnom, hogy kimutassad irántam az érdeklődésedet és nagyrabecsülésedet, melyekre oly kétségbeejtően szükségem lenne? Én lennék az, aki soha semmihez hozzá nem juthatok, amit akarok, és úgy, ahogyan én szeretném?”

„Saját magamon belül és saját magam által megfelelően méltányolva vagyok. Önmagam számára én magam vagyok az igaz valóság. Saját kiteljesedésemnek én vagyok a hangja, s kétkedéseimre a válasz is én magam vagyok.”

Az önismeret smaragdja.

7. Az önismeret smaragdja.

„Megkapom a szükséges elismerést magamon belül és magam által. Én magam vagyok a magam igazsága. Én vagyok a saját elégedettségem hangja. Én magam vagyok a válasz a kérdéseimre.”

8. ROYAL HIGHNESS / KIRÁLYI FENSÉG

lágy pasztellpiros rózsa

„Zsákutcába jutottam, vakvágányra kerültem, tömör falakba ütközöm, bármerre forduljak is! Senki semmit nem törődik azzal, amit én szeretnék! Süketek, érzéketlenek, és vakok érzelmeimmel szemben, és soha egy jottányit sem változtat, bármit is tegyek! A helyzet tökéletesen reménytelen! Ami pedig még ennél is jobban bosszant az az, hogy mindennek ragyogó tisztán tudatában vagyok; hogy képesnek kéne lennem önmagam lecsillapítására! De egyszerűen képtelenség tisztánlátónak és tudatosnak lenni akkor, amikor egy foszforos gyújtóbomba éppen fehér izzással felrobban az agyadban! Legszívesebben pépesre verném a hülye pofájukat! Gyilkolni tudnék a méregtől! Ó, milyen tehetetlennek, milyen hisztérikusnak érzem magam ilyenkor, amikor teljesen elveszítem az irányítást, az önkontrollt.”

„Tudatában vagyok annak a hatalmamnak, amivel a harag energiáját hajlandósággá tudom átalakítani, amelyik pozitív beteljesülést gerjeszt – önmagamon és saját világomon belül.”

Tűzopál a pozitív változások vágyának akarásához.

8. Az átalakulás nyugalma.

„Tudatában vagyok hatalmamnak, mely átalakítja a düh energiáját olyan hajlandóssággá, amely pozitív eredményeket szül magamon belül és az én világomon belül.”